VGC KeurmerkNVM

Duiker Onteigeningen

Zoeken

010 - 466 9 466

Case 1 - Dijkverzwaring

Particulier versus hoogheemraadschap

De eigenaar van een royale vrijstaande dijkwoning beroept zich op waardedaling van zijn woning indien een gedeelte van zijn tuin wordt onteigend. Duiker adviseert en bemiddelt.

Artikel 62 van de Onteigeningswet:
Onteigening van onroerende zaken of rechten ten behoeve van aanleg, herstel, versterking of onderhoud van waterkeringen of bouw van militaire verdedigingswerken, heeft plaats uit kracht van een koninklijk besluit, de Raad van State gehoord.


“Dat onze dijken verzwaard moesten worden door middel van ophoging en dat hiervoor enkele percelen onteigend moesten worden, was al bekend gemaakt in de plaatselijke nieuwsbladen. Maar toen ik de eerste brief van Hoogheemraadschap kreeg met de bekendmaking van de voorgenomen onteigening van een deel van onze tuin en tevens een aansluitend stuk grond voor tijdelijke huur ten behoeve van werkzaamheden, schrok ik behoorlijk van het bedrag dat zij boden. Hun grondprijsberekening was vastgesteld door een adviescommissie die uitging van de verkoopprijs van ons huis enkele jaren geleden.
Ik heb in 1998 inderdaad het huis “gekocht” van mijn vader nadat ik het al enige jaren van hem had gehuurd. De prijs die ik toen heb betaald is niet representatief voor de huidige waarde. Bovendien heb ik nadien veel opgeknapt en verbouwd zowel aan het huis als aan de tuin.

Ik wilde een taxatie laten uitvoeren door een ervaren taxateur gespecialiseerd in onteigeningen. Daarom besloot ik advies in te winnen bij Duiker Onteigeningen.
De uitkomst van de taxatie verbaasde ook Duiker zelf. De grondprijs zoals berekend door Duiker was drie keer zo hoog als die van de adviescommissie. Maar dat was niet het enige: in de schadeloosstelling nam Duiker ook de waardevermindering mee van mijn huis en het overgebleven stuk grond, omdat ook dat een gevolg was van de onteigening.
Hier had ik even geen rekening mee gehouden. Hoogheemraadschap ook niet, want het totale bedrag waar ik nu recht op had lag vijf keer zo hoog als het eerste bod van  Hoogheemraadschap!

De onteigeningstitel was inmiddels goedgekeurd door de Kroon en Hoogheemraadschap bleef bij haar laatste bod. Een schikking in de minne zat er niet in aangezien Hoogheemraadschap het totaal niet eens was met Duikers argumenten betreffende de gehanteerde grondprijs en de waardedaling van mijn huis. Nu de administratieve procedure was afgerond ging het Hoogheemraadschap over tot de gerechtelijke procedure. In deze procedure moet een rechter uitspraak doen over de daadwerkelijke hoogte van de schadevergoeding. Aan de uiteindelijke uitspraak van de rechter gaat een vervroegde uitspraak vooraf waarin de rechter een voorlopige vergoeding toekent aan degene die onteigend wordt. Daarnaast wordt een adviescommissie van drie deskundigen samengesteld en wordt bepaald wanneer partijen weer samen moeten komen voor de definitieve rechtszaak.

En wat denk je? Deze drie deskundigen hebben Duikers schadeberekening zo goed als gehandhaafd. De rechter bepaalde dat Hoogheemraadschap, naast de hogere waarde van het stuk grond dat zij hadden onteigend en alle gemaakte kosten van de betrokken partijdeskundige en de advocaat, ook de waardedaling van mijn huis moest vergoeden!
Een uitmuntend resultaat.”