VGC KeurmerkNVM

Duiker onteigeningen

Zoeken

Wet voorkeursrecht gemeenten

Voorkeursrecht gemeenten

Gemeenten met een ‘nationale’ of ‘provinciale’ uitbreidingstaak hebben het recht om een zogenaamde ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ op uw onroerende zaken te vestigen. Als de gemeente een dergelijk recht op uw eigendom heeft gevestigd, betekent het dat u uw eigendom niet zomaar aan iemand kunt verkopen. Als u uw eigendom wilt verkopen, bent u verplicht het eerste aan de gemeente aan te bieden.

Vestiging van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Een gemeente heeft het recht de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ (Wvg) op uw eigendom te vestigen, als de Gemeenteraad hiertoe een raadsbesluit heeft genomen. De Wvg treedt in werking daags na publicatie in de Staatscourant en geldt voor maximaal 2 jaar en kan worden verlengd met ten hoogste 1 jaar.
Het Gemeenteraadsbesluit en de bijbehorende kadastrale kaart liggen voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage. Als eigenaar of beperkt gerechtigde ontvangt u van de gemeente een kennisgeving van de aanwijzing. Ook wordt er bij het desbetreffende kantoor voor de Dienst voor het kadaster en de openbare registers melding gemaakt van de vestiging van de Wvg, zodat voor iedereen zichtbaar is dat uw eigendom is belast met een Wvg-aanwijzing.
Tegen het Raadsbesluit c.q. de vestiging van de Wet voorkeursrecht gemeenten kunt u gedurende de periode van de ter inzage legging bezwaar maken.

Verplichting tot verkoop

Indien de gemeente een Wet voorkeursrecht gemeenten heeft gevestigd op uw eigendom, dan bent u niet verplicht tot verkoop over te gaan. Eventuele verkoop aan de gemeente geschiedt op geheel vrijwillige basis, u kunt echter niet aan een ander dan de gemeente verkopen, behoudens in uitzonderingsgevallen.
Heeft u uw eigendom in het kader van de Wvg aan de gemeente te koop aangeboden, dan heeft u tot op het laatste moment de vrijheid om te besluiten toch niet te verkopen aan de gemeente. Aan dit besluit zijn voor u geen kosten of consequenties verbonden, doch u bent niet vrij om aan een ander dan de gemeente te verkopen.

Aanbieding aan de gemeente


Indien u uw eigendom wenst te verkopen dient u in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten uw eigendom eerst te koop aan te bieden aan de gemeente. Voor zo’n aanbieding gelden een aantal formele eisen. Wanneer de gemeente uw te koop aanbieding heeft ontvangen, dient zij binnen 2 maanden te besluiten of zij tot aankoop van uw eigendom wenst over te gaan. Besluit de gemeente niet tot aankoop over te gaan, dan bent u voor een periode van drie jaar vrij om het aan een ieder te verkopen. Uw koper c.q. rechtsopvolger is echter wel weer gebonden aan de gevestigde Wet voorkeursrecht gemeenten en zal, indien hij tot verkoop over wenst te gaan, de eigendom eerst weer te koop aan moeten bieden aan de gemeente.

Prijsvaststelling

Indien u uw onroerend goed te koop heeft aangeboden aan de gemeente en de gemeente heeft besloten tot aankoop over te gaan, dan is de gemeente verplicht om u de werkelijke waarde te betalen. Die werkelijke waarde kan het beste worden vastgesteld door een beëdigd taxateur.
Als u een bedrijf voert in het onroerend goed, dan kunt u ook uw bedrijf te koop aanbieden. Wanneer er met de gemeente geen prijsovereenstemming wordt bereikt, of wanneer u daar geen vertrouwen in heeft, kunt u aan de gemeente verzoeken de rechtbank één of meer deskundigen te laten aanwijzen die de prijs vaststellen. Zowel u als de gemeente heeft overigens de keuze, al dan niet tegen de door de deskundigen vastgestelde prijs te kopen c.q. verkopen. De kosten van deze (gerechtelijke) procedure zijn in principe voor de gemeente.

Uitzonderingen

In artikel 10 van de Wet voorkeursrecht gemeenten zijn de uitzonderingen benoemd, waarbij u vrij bent om aan een ander te verkopen dan de gemeente. Verkoop is ondermeer toegestaan aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot de tweede graad of met een pleegkind. Ook is een verdeling toegestaan van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap.
Als u voordat de Wvg is gevestigd uw eigendom heeft verkocht aan een ander en u uw koopovereenkomst heeft laten registreren bij de belastingdienst afdeling registratie en successie, dan wordt u niet getroffen door de Wvg en bent u vrij om uw eigendom aan uw koper over te dragen.