VGC KeurmerkNVM

Duiker onteigeningen

Zoeken

Wat moet u weten

Minnelijke verwerving

De overheid heeft de plicht om alles te doen wat in haar vermogen ligt om uw eigendom in der minne aan te kopen: dus zonder tussenkomst van een rechter. Zo zal de overheid u altijd een schadeloosstellingsaanbod doen vr zij een gerechtelijke onteigeningsprocedure kan starten. Om u een schadeloosstellingsaanbod te kunnen doen zal de overheid uw toestemming vragen uw eigendom te taxeren. Op basis van deze taxatie wordt aan u een schadeloosstellingsaanbod uitgebracht. Dit aanbod hoeft u niet direct te accepteren. Sterker nog, het is zelfs zr onverstandig om het eerste bod te accepteren omdat de ervaring leert dat dit (veel) te laag is. Laat u dus niet intimideren door de overheid, maar schakel een deskundige in.

Volledige schadeloosstelling

Bij onteigening heeft u recht op volledige schadeloosstelling. De overheid dient alle schade te vergoeden die het rechtstreekse gevolg is van de onteigening. Uitgangspunt is dat u n de onteigening in dezelfde vermogens- en inkomenspositie dient te verkeren als vr de onteigening. De overheid is overigens alleen verplicht om u schadeloos te stellen met geld. Er bestaat dus geen verplichting om vervangende (woon-)ruimte aan te bieden, hoewel een overheid hiertoe uit schadebeperkend oogpunt vaak wel bereid is.

Ga vooral niet zelf onderhandelen over de schadeloosstelling. Er zijn namelijk veel mr kosten waar u rekening mee moet houden dan u op het eerste oog denkt. Aankoopkosten voor een nieuw pand, financieringskosten, verhuiskosten, inrichtingskosten, kosten van tuinaanleg, drukkosten voor nieuw briefpapier en nog veel meer. Het bepalen van de juiste schadeloosstelling is specialistisch werk.